fbpx

תקנון פעילות “חופשה מהחלומות”

מבוא:

הפעילות נערכת ע”י פורטל “עשר פלוס”.

בפעילות יוענק פרס למשתתף אחד.

הגדרות כלליות

“עורך הפעילות”: פורטל “עשר פלוס”

תקופת הפעילות תקבע על פי החלטת עורך הפעילות.

כללי הפעילות: ספרו לנו מה יעד החופשה המועדף עליכם וקבלו תמונת תלת ממד משפחתית.

בפעילות יהיה זוכה אחד, אשר ייבחר ע”י הפורטל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

“משתתף”: כל גולש אשר השתתף בפעילות ע”י כתיבת תגובה.

“ספק הפרס”: מתחם של PHOTURO-3D

“הפרס”: תמונת תלת ממד משפחתית על רקע החופשה המועדפת.

פרשנות

תנאי ההשתתפות בפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות  לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

הפעילות – כללי

החל מתאריך 2.10.18 ניתן יהיה להשתתף בפעילות שתעלה בעמוד הפייסבוק של פורטל עשר פלוס https://www.facebook.com/eserplus/. הפעילות תסתיים במועד שפורטל “עשר פלוס” יחליט.

הפורטל יהיה רשאי לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינויי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של הפורטל.

אין הפורטל אחראי על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי המשתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי פורטל “עשר פלוס” באם לא יזכה בפרס.

הפורטל רשאי למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע”י הגולש לעמוד הפורטל לרבות תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן “ספאם” או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון הפעילות ואת האתר. השתתפותו של גולש שהעלה תוכן מסוג זה לעמוד תיפסל והוא יורחק באופן זמני, או לצמיתות מן המתחם.

מובהר כי הפעילות אינה ממומנת ע”י חברת פייסבוק והיא אינה צד בפעילות.

בעצם השתתפותו מאשר הגולש לפורטל “עשר פלוס” לעשות שימוש בתמונות הפרופיל שלו לרבות הצגתן בעמוד הפייסבוק באתר הפעילות, ולא תהיה לגולש שום דרישה בנוגע לשימוש בתמונות אלו.

 

השתתפות בפעילות

הפעילות תעלה כסטטוס בעמוד הפייסבוק של “עשר פלוס”.

על הגולשים להיכנס לעמוד הפייסבוק של “עשר פלוס” ולשתף מה הוא יעד החופשה הבאה שלהם או היעד שאליו היו רוצים להגיע.

זיהוי הזוכים יתבצע על פי הפרופיל שלהם בפייסבוק.

הפעילות פתוחה לכל הגולשים.

הזוכה ייבחר בהתאם לשיקול דעת המערכת של “עשר פלוס”.

הפניה לקבלת הפרס תתבצע באמצעות מערכת המסרים של פייסבוק. הפרס יהיה תמונה משפחתית תלת ממדית במתחם של  PHOTURO-3D

המשתתף מאשר כי במידה ויזכה, הפורטל יוכל לפרסם את שמו ו/או תמונתו באתר “עשר פלוס” לפי שיקול דעתו.

הפורטל רשאי שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. הפורטל שומר לעצמו את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בתחרות, ולהעביר את הפרס למשתתף שהתוצאה שהשיג הינה הטובה ביותר לאחר המשתתף שנפסל כאמור.

הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי הפעילות והתקנון.

הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לפורטל נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.

יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת הפעילות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.

הפורטל יהיה הפוסק הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר לכל בקשר לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפורטל ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתפ/ת ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

עוד בנושא

אין פוסטים נוספים בנושא זה
commentIcon

הורים למתבגרים / מתבגרות?

גם אנחנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לשבוע כתבה חשובה ומעניינת על ההתמודדות עם התבגרות הילדים שלנו בעידן הנוכחי.