fbpx

תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

להלן תנאי השימוש באתר “עשר פלוס – מגזין אינטרנט להורים ולמתבגרים” (להלן: “האתר”).

1. כללי

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר ומקווים שהשימוש בו יענה על צרכיך.

בטרם גלישה באתר וביצוע כל פעולה בו, עליך לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים.

בכל מקרה של שאלה ו/או אי בהירות ניתן ליצור קשר בדואר האלקטרוני, שכתובתו מצוינת באתר תחת הרובריקה “צור קשר” .

למרות היות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ו/או נקבה ביחיד/יחידה, הרי שהם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

2. הגדרות

למונחים הבאים במסמך זה, תהא שמורה המשמעות המפורטת בצידם, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש:

“האתר” – אתר “עשר פלוס – מגזין אינטרנט להורים ולמתבגרים”, לרבות הדומיין www.www.eserplus.net ואתרים נוספים המתארחים בדומיין זה;

“המשתמש” ו/או “הגולש” – גולש המשתמש באתר בין במישרין ובין בעקיפין.

“תכנים” ו/או “מידע” – התכנים המופעים באתר לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, ישומים, עיצובים וכו’.

“היישום החיצוני” (widgets) – יישום ו/או תוכנה הניתנים להורדה מהאתרים לצורך שימוש באתרים אחרים והכוללים הפניה ו/או תכנים מתוך האתרים

3. מידע ותכנים באתר

3.1 המידע והתכנים באתר כוללים תכנים מקוריים שפורסמו לראשונה באתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים.

3.2 הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת שהמידע יהיה מדויק, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים מכל סיבה שהיא, בין אם מקורם בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים.

3.3 מובהר בזאת כי הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

3.4 על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה כלשהי המסתמכת על התכנים ו/או המידע המופיעים באתר.

 

3.5 היות ובאתר מצויים תכנים שמקורם בצדדים שלישיים אשר אין על הנהלת האתר כל חובה ו/או אחריות לבדוק את תוכנם, דיוקם ואמיתותם, הרי שהגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמורים להנהלת האתר. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה.

4.2   בנוסף לאמור לעיל, הרי שגם זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה וכד’ – יהיו קניינה של הנהלת האתר בלבד  – אלא אם צוין אחרת במפורש.

5. פרסום

5.1   המשתמש מסכים שהנהלת האתר תכלול פרסום באתר, בכל דרך שהיא תמצא לנכון.

5.2   המשתמש מסכים בזאת, כי הנהלת האתר תהא זכאית לשלוח, מעת לעת, חומר פרסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור.

6. גביית תשלומים

6.1   בשלב זה השירותים והמידע באתר מסופקים ללא גביית תשלום כלשהו. יחד עם זאת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2   במידה ויוחלט לגבות תשלום כאמור בסעיף 6.1 לעיל, תינתן על כך הודעה באתר.

7. מידע שנמסר על-ידי הגולשים

7.1   לגולשים ניתנת האפשרות למסור מידע ולפרסם תכנים באתר, וזאת בכל דרך שהנהלת האתר תאפשר.

7.2   הגולש מתחייב בזאת, כי התכנים שיוזנו על ידו, ככל שיוזנו, הינם בהתאם לכל דין. ולא יהוו בשום מקרה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פרסום, שכן במצב דברים זה כל האחריות שתוטל, לרבות אחריות פלילית, תחול על הגולש המפרסם.

7.3   בנוסף לאמור לעיל, הרי שהגולש אשר ימסור מידע דרך האתר, מתחייב בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים שנמסרו על ידו ולקחת על עצמו כל אחריות שתוטל, ככל שתוטל, על הנהלת האתר ו/או על מי ממנהלי האתר. בנוסף מתחייב הגולש לשפות את הנהלת האתר ו/או מי ממנהלי האתר, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת הוראות החוק ו/או מדרישת צד ג’ כלשהו ו/או מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להנהלת האתר כנגד הגולש על פי כל דין.

7.4   גולש המוסר מידע באתר מצהיר בזאת שהינו בעל מלוא הזכויות הקנייניות של המידע אשר הוא מוסר וכי הוא מאפשר בזאת להנהלת האתר לעשות בתכנים כל שימוש כפי שהיא תמצא לנכון, לרבות פרסום/ אי פרסום המידע באתר ו/או בכל אמצעי תקשור אחר, אלא אם ציין אחרת במפורש.

8. תקלות ואבטחת מידע

8.1   הגולש מצהיר כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת הנהלת האתר ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש, שבהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.

8.2   הגולש מצהיר כי הוא מודע לאמור בסעיף 8.1 לעיל, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד הנהלת האתר ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף 8.1 לעיל, וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

9. שינויים בתקנון

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת את הוראות תקנון זה. במידה והשינוי בתקנון הנו מהותי או נוגע למידע אישי שנמסר על ידי הגולש, תפורסם על כך ידיעה באתר עצמו.

10. התיישנות

המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעותו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

11. הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה בהנהלת האתר, מכל אחריות, ובכל מקום בו מופיע בתקנון זה, כי הגולש מוותר על הגבלה מול הנהלת האתר, הרי שהכוונה היא גם לעובדי ומנהלי הנהלת האתר.

12. רישום לאתר, פרטיות וקשר עם הגולשים

12.1   הנהלת האתר תהא רשאית להתנות את הגלישה באתר ו/או בחלק ממנו ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצוינו במפורש. במידה והגולש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתר ו/או בחלק ממנו, כפי שיקבע על ידי הנהלת האתר מעת לעת.

12.2   הנהלת האתר תהא רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים של הגולש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.3   הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות הנהלת האתר על פי כל דין.

12.4   הנתונים שימסור הגולש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר יישמרו במאגר המידע של החברה, והגולש נותן את הסכמתו להנהלת האתר לעשות כל שימוש בנתונים הנ”ל.

12.5   הגולש זכאי על פי חוק לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצון הגולש לעשות כן על הגולש לפנות אל הנהלת האתר באמצעות הדוא”ל.

12.6   באתר קיים שימוש בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד הנהלת האתר בעניין זה, ובלבד שהנהלת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.

12.7   הנהלת האתר תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים, והגולש מתיר לחברה לבצע את הפעולות הבאות:

12.7.1   לשלוח דואר אלקטרוני לגולש אשר יכלול חומר פרסומי, מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר(newsletter) ו/או עדכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלוונטיים אחרים לגלישה באתר.

12.7.2   הגולש רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני בעניין לדוא”ל של הנהלת האתר שכתובתו מצוינת באתר תחת הרובריקה “צור קשר” .

12.7.3   לבצע מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. מחקרים כאלו יהיו ללא פרטים אישים של הגולש.

12.7.4   לאפשר לגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים ו/או ליטול חלק בפעילות אינטראקטיבית.

12.7.5   לעשות כל שימוש אחר אשר הנו בהתאם לחוק ו/או להסכמות הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא הנהלת האתר לנכון.

12.7.6   הנהלת האתר לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובות מגורים של הגולש לצדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון.

12.7.7   הגולש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, הנהלת האתר תהא רשאית “לשתול” במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים “cookies”), אשר מאפשרים לזהות את הגולשת בעת הגלישה באתר (להלן – “עוגיות”). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.

13. סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרים, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

14. עבירות פליליות ואזרחיות

14.1   אסור למשתמש לנצל את השימוש באתר לשם ביצוע פעולות המנוגדות לחוק.

14.2   אסור לנצל את השימוש באתר לשם תמיכה ו/או הפצה של פעילות כלשהי הקשורה לסמים, הימורים, פורנוגרפיה מכל סוג, זנות, גניבה, הפצת וירוס-מחשב, פיצוח תוכניות מחשבים פרטיות, הפרת הרשאות לגבי תוכנות, מסחר לא חוקי בכרטיסי אשראי, פשעים, או הפרות חוק אחרות כלשהן.

14.3   המשתמש באתר מחויב לשמור על החוקים המתייחסים להוצאה דיבה. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת. כל חומר כזה כאמור אסור.

15. הסכמה לתקנון

הגולש באתר מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור, הנובע והנוגע לשימוש באתר.

תקנון – לשימוש באתר עשר פלוס

גולש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש באתר שלנו.

כללי

כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ולהשתמש בהם לשם פרשנותו.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

במסגרת תקנון זה –

“גולש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג שהוא באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולרי ובין בכל דרך אחרת.

“הנהלת האתר” – חברת צוק בע”מ.

יצירת קשר עם הנהלת האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות דרך הדוא”ל המופיע באתר.

הוראות התקנון

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך כגולש ו/או משתמש לתנאי תקנון זה, שתחול על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, בכללותם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו את הגולש מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם הנהלת האתר.

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון.

אולם, ובכל מקרה, הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. ללא שהנהלת האתר תהיה חייבת להסביר או לנמק את החלטתה בעניין.
גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

מרבית התכנים והשירותים באתר ניתנים לך בחינם ואינם כרוכים בתשלום. אולם, הנהלת האתר יכולה להחליט לחייבך בגין שירותים מסויימים ו/או כולם. וזאת תוך הגבלת השימוש בתשלום קודם השימוש.

הגולש רשאי לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי.

האתר לא נועד לשימוש מסחרי של הגולש, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות, אך לא רק, הצבת פרסומות, עליך לפנות להנהלת האתר ולקבל אישור מפורש מהנהלת האתר לשם כך.

שם משתמש וסיסמה

עם ההרשמה לאתר תתבקש לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצה לבצע באתר, וכן סיסמה מתאימה.
הנך מתבקש לשמור בסודיות את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעבירה לאף אחד אחר.
דע כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה
אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפד על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר.
אם האתר יספק אפליקציות מסוימות או שירות של התראות SMS אודות העלאת תכנים חדשים, או כל שירות דומה לזה, הרי שהשירות הנ”ל יהיה כרוך בתשלום כפי שיקבע מעת לעת ע”י הנהלת האתר. העלות תפורט בעת הרישום לשירות וכחלק מהליך הרישום.

שירות בתשלום יינתן רק בעת בקשה מפורשת של הגולש לקבלתו ולאחר פירוט תנאי התשלום הרלוונטיים בפניו.

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך.

אולם, יש להבהיר כי לא תינתן אפשרות להירשם לשירות הנ”ל, אם לא ימסרו הפרטים המבוקשים.

הפרטים הנ”ל ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר.

במקרה של מסירת פרטים שגויים במתכוון, הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית למנוע מגולש כאמור כל גישה לאתר ו/או גישה לחלק הדורש את הזנת פרטיו הנכונים.

מיותר לציין כי מסירת פרטי התקשרות נכונים ומדויקים ועדכונם, במידת הצורך, חשובה לשם שמירה על קשר עם הגולש.

שימוש באתר על ידי קטינים – מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לגולשים מכל הגילאים. אולם, השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.גולש מתחת לגיל 18 חייב באישור הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו, בטרם שימושו באתר. עצם שימושו של גולש קטין באתר, מהווה הצהרה שלו ושל הוריו ו/או האפוטרופוס שלו שניתנה לקטין הרשות לגלוש באתר וכי הוריו ו/או האפוטרופוס שלו קראו את האמור בתקנון זה.

הגולש הקטין, ההורה ו/או האפוטרופוס של הגולש הקטין, יהיו האחראיים הבלעדיים לחשיפת הגולש הקטין לתכנים באתר, אשר חלקם ייתכן ויהיו מיועדים ומוגבלים לבני 18 ומעלה בלבד. עצם השימוש של גולש קטין באתר פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בקשר לכך.

יתרה מזו, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש הקטין והוריו ו/או האפוטרופוס שלו, מצהירים ומתחייבים כי הגולש הקטין לא יצפה או ישתתף בתכנים או בשירותים המיועדים לבני 18 ומעלה,  ולא יהיו לגולש הקטין ו/או למי מטעמו כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי הנהלת האתר בגין העניין.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים, הינם של הנהלת האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו להנהלת האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
למען הבהר, הנהלת האתר היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תוכן אשר יוכנס לאתר ע”י גולשים.

אין להעתיק ו/או להפיץ מידע המפורסם באתר בכל דרך שהיא.

אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של הנהלת האתר.
בכל מקרה, הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי הגולש ו/או מי מטעמו בשום מקרה בו תעלה טענה או תביעה בגין פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לגולש באתר, על כל המשתמע מכך.

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (להלן: “תכני גולש”) הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש, שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר על פי הצהרתו בתקנון זה. לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישורו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, “) חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007 (“.

כשגולש מעלה תכנים לאתר הוא מצהיר שהוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בתכנים לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם של התכנים.
במידה והגולש יפר זכויות או דין מכל סוג שהוא ו/או יפר הוראה כלשהי בתקנון זה, הרי שהוא  משחרר את הנהלת האתר מכל אחריות ו/או חובות בקשר לכך ולוקח על עצמו את כל האחריות, לרבות טיפול על חשבונו בכל תביעה ו/או דרישה שתהא, ככל שתהא והוא מתחייב לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלה או פרסם באתר ו/או בקשר להפרה שלו את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת להנהלת האתר על פי כל דין.
יחד עם זאת, כשגולש מעלה תכנים לאתר הוא נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכני הגולש שהעלה לאתר, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, אלא אם כן סוכם אחרת בהסכם נפרד עמו, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

למען הבהר, הגולש אינו רשאי להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
בכל מקרה, הגולש הוא האחראי היחיד לאופי ותוכן התכנים אותם הוא מעלה באתר, בין אם הנהלת האתר ניצלה את זכותה להשתמש בתכנים הנ”ל, ובין אם לאו.
במקרה בו הנהלת האתר תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי התכנים אינם עומדים בקנה אחד עם מטרת האתר ו/או הינם בניגוד לכל דין, הנהלת האתר חופשייה  להוריד ולחסום את התכנים הנ”ל ולמנוע מן הגולש שהעלה אותם כל שימוש באתר.

ללא קשר לאמור לעיל, ובתנאי כי תכני הגולש עומדים בקריטריונים של האתר ושל כל דין, הרי שהנהלת האתר רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עימם היא מצויה בשיתוף פעולה.
לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר, לרבות תכני גולש, יהיו אפשריים בכל דרך המאפשרת גלישה ושימוש באתר.
הנהלת האתר רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה.

הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר.
יתרה מזו, הנהלת האתר רשאית לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

כאמור לעיל ובנוסף, הרי שהנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק ו/או למנוע כל פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. וזאת ללא עדכונו של הגולש.
מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעת הנהלת האתר מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש, ואשר מהווה הפרה של כל דין ו/או הפרה של התקנון ו/או מהווה פגיעה בצד שלישי כלשהו, הרי שהנהלת האתר תהיה רשאית להסיר ו/או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
למען הדגש, הגולש הוא האחראי באופן בלעדי על תכני הגולש שהוא מעלה או מפרסם באתר.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.

כיתר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
הנהלת האתר איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולש או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולש.

ככל שהגולש יתקשר עם צד שלישי, אף אם היה זה כתוצאה משימושו באתר, הרי שכל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והנהלת האתר לא תהא צד להתקשרות כאמור ולא תחול עליה כל אחריות בקשר לכך.
הנהלת האתר איננה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולש כתוצאה מהתקשרויות כאלה.

יודגש כי הנהלת האתר לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, בין אם בתוך מסגרת האתר ובין אם מחוץ לזירה הווירטואלית של האתר, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת בעניין על ידי הנהלת האתר בעצמה.

במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי, בין אם בתוך מסגרת האתר ובין אם מחוץ למסגרת האתר, הרי שהנהלת האתר לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצון הגולש לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי הנהלת האתר ובין אם לאו, הרי שעל הגולש חלה האחריות לבדוק זאת מול הנהלת האתר.

גולשים הבוחרים לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבים (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל חבות אשר תצמח לה ו/או למי מטעמה, ככל שתצמח, בגין אותן פעילויות.

 

תלונות בנוגע לתכני גולש

כל גולש הרואה עצמו נפגע מתוכן שהועלה ע”י גולשים באתר, רשאי לפנות להנהלת האתר בפנייה מפורטת ומנומקת, והנהלת האתר מתחייבת לבדוק את העניין. יש להדגיש שבדיקה כזו, מתוך כוונה כנה ואמיתית לבדוק אותה לעומקה, יכול ותיארך זמן מה.
בכל פנייה כאמור, על הגולש המתלונן למסור את פרטיו המלאים בכדי שניתן יהיה להתקשר עמו לצורך בירורים נוספים ו/או מתן תשובה.

שירותי האתר

הפעילות נערכת ע”י פורטל “עשר פלוס”.

בפעילות יוענק פרס למשתתף אחד.

תקנון פעילות “70 שנה למדינת ישראל”

מבוא:

הפעילות נערכת ע”י פורטל “עשר פלוס”.

בפעילות יוענק פרס למשתתף אחד.

הגדרות כלליות

“עורך הפעילות”: פורטל “עשר פלוס”

תקופת הפעילות תקבע על פי החלטת עורך הפעילות.

כללי הפעילות: שתפו אותנו מה הכי ישראלי בעינכם ולמה, ואולי תקבלו 150 שקלים לרכישה ברשת חנויות האופנה SELECT

בפעילות יהיה זוכה אחד, אשר ייבחר ע”י הפורטל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

“משתתף”: כל גולש אשר השתתף בפעילות ע”י כתיבת תגובה.

“ספק הפרס”: רשת חנויות האופנה SELECT

“הפרס”: שובר של 150 שקלים לקניות ברשת חנויות האופנה SELECT.

פרשנות

תנאי ההשתתפות בפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות  לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

הפעילות – כללי

החל מתאריך 13.4.18 ניתן יהיה להשתתף בפעילות לרגל יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל שתעלה בעמוד הפייסבוק של פורטל עשר פלוס https://www.facebook.com/eserplus/. הפעילות תסתיים במועד שפורטל “עשר פלוס” יחליט.

הפורטל יהיה רשאי לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינויי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי באמצעות הודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של הפורטל.

אין הפורטל אחראי על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי המשתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי פורטל “עשר פלוס” באם לא יזכה בפרס.

הפורטל רשאי למחוק או לערוך כל תוכן שייכתב/יועלה ע”י הגולש לעמוד הפורטל לרבות תוכן פוגעני או המכיל אלמנטים בוטים, פרסום, תוכן “ספאם” או כל תוכן אחר שאינו מכבד את תקנון הפעילות ואת האתר. השתתפותו של גולש שהעלה תוכן מסוג זה לעמוד תיפסל והוא יורחק באופן זמני, או לצמיתות מן המתחם.

מובהר כי הפעילות אינה ממומנת ע”י חברת פייסבוק והיא אינה צד בפעילות.

בעצם השתתפותו מאשר הגולש לפורטל “עשר פלוס” לעשות שימוש בתמונות הפרופיל שלו לרבות הצגתן בעמוד הפייסבוק באתר הפעילות, ולא תהיה לגולש שום דרישה בנוגע לשימוש בתמונות אלו.

השתתפות בפעילות

הפעילות תעלה כסטטוס בעמוד הפייסבוק של “עשר פלוס”.

על הגולשים להיכנס לעמוד הפייסבוק של “עשר פלוס” ולענות מה הכי ישראלי בעיניהם.

זיהוי הזוכים יתבצע על פי הפרופיל שלהם בפייסבוק.

הפעילות פתוחה לכל הגולשים.

הזוכה ייבחר בהתאם לשיקול דעת המערכת של “עשר פלוס” ולפי התגובה המקורית והמרגשת ביותר.

הפניה לקבלת הפרס תתבצע באמצעות מערכת המסרים של פייסבוק. הפרס יהיה כרטיס מתנה בשווי של 150 שקלים בחנויות רשת האופנה SELECT ומימוש הפרס יעשה דרכם.

המשתתף מאשר כי במידה ויזכה, הפורטל יוכל לפרסם את שמו ו/או תמונתו באתר “עשר פלוס” לפי שיקול דעתו.

הפורטל רשאי שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. הפורטל שומר לעצמו את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בתחרות, ולהעביר את הפרס למשתתף שהתוצאה שהשיג הינה הטובה ביותר לאחר המשתתף שנפסל כאמור.

הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי הפעילות והתקנון.

הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לפורטל נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.

יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת הפעילות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.

הפורטל יהיה הפוסק הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר לכל בקשר לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפורטל ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתפ/ת ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

הורים למתבגרים / מתבגרות?

גם אנחנו!

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לשבוע כתבה חשובה ומעניינת על ההתמודדות עם התבגרות הילדים שלנו בעידן הנוכחי.